Внимание Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално!

Съгласявам сеПовечеНе съм съгласен

I. Опредeления

1. UniShop.BG – Платформа за електронна търговия. разработена и поддържана от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

2. КЛИЕНТИ  – физически и юридически лица, които ползват интернет платформата UniShop.BG в качеството на крайни потребители.

3. ТЪРГОВЦИ  – физически или юридически лица, които ползват интернет платформата UniShop.BG в качеството на продавачи; осъществява търговска дейност чрез онлайн магазин като извършва продажба на стоки; предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за ПРОДУКТИТЕ и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.

4. ПРОДУКТИ – стоки, публикувани в Онлайн магазините от ТЪРГОВЦИТЕ в пратформата UniShop.BG.

5. УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ – уреждат правата и задълженията на ползвателите на платформата UniShop.BG, коитo имат статут ТЪРГОВЦИ.

Страни по договора са „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ заявява, че е запознат с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ. Всяко действие на ТЪРГОВЕЦА в платформата UniShop.BG представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ – след извършване на регистрация се счита, че ТЪРГОВЕЦЪТ е приел настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ и договорът е сключен.

II. Процедура по създаване на онлайн магазин

1. UniShop.BG дава възможност на всеки потребител на платформата да придобие статут на ТЪРГОВЕЦ като ползва онлайн магазин срещу заплащане на месечни абонаменти според текущия тарифен план. Магазинът ще бъде поддържан и съхраняван на сървърите на UniShop.BG. 

2. При първоначално създаване на онлайн магазин, ТЪРГОВЕЦЪТ трябва:


  • да избере подходящ за него План;
  • да въведе име на фирмата, кратко описание, име, фамилия, електронна поща за кореспонденция, телефон и адрес;
  • да се съгласи с настоящияте Условия за ползване и Условия за търговци.
  • да се съгласи с обработването на личните му данни.


4. След извършена проверка от страна на администраторите на UniShop.BG, ТЪРГОВЕЦЪТ получава потвърждение по електронната поща ако е одобрен.

5. ТЪРГОВЕЦА получава достъп до администрацията на своя магазин веднага след създаването.

6. Онлайн магазинът се счита за предоставен след изпращането на потвърждение по електронна поща до ТЪРГОВЕЦА и получаване на пълния размер на абонаментната такса.

7. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.


III. Абонаменти и цени на услугите

1. Всички цени на услугите са в български лева. 

2. Цените са актуални към датата на поръчката.

3. Плащания се извършват чрез:

- банков превод към сметката на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

IBAN: BGSFSA………………

4. Извършване на плащането от една страна е доброволно изявление на ТЪРГОВЕЦА, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с текущите условия за търговци на UniShop.BG, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

5. Правото на ползване на онлайн магазин възниква след заплащането на абонаментна такса. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да ползва онлайн магазина само за срока, за който предварително е заплатил.

6. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ не заплати абонамент до изтичането на заплатеният период, създаденият от него онлайн магазин в платформата на UniShop.BG ще бъде спрян служебно.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява, че когато не е заплатил абонаментната такса, той не желае да ползва услугите на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в бъдеще и „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да спре публичния достъп до онлайн магазина на КЛИЕНТА, без да му дължи уведомление, предизвестие или обезщетение.

8. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не дължи връщане на вече платени суми. Дори ТЪРГОВЕЦЪТ да реши да прекрати едностранно ползването на услугата, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на периода, за който вече е заплатил, като „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не дължи връщане на получената сума.


IV. Документ за извършено заплащане на услугите

1. С цел издаването на фактура за предоставените от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД услуги, съгласно изискванията на българското законодателство ТЪРГОВЕЦЪТ трябва да предостави следните данни: Име на фирма, ЕИК, адрес на управление, управител (МОЛ).

2. След получаване на плащане и всички необходими данни за фактура „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще изпрати на ТЪРГОВЕЦА електронна фактура на електронна поща, посочена от него. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ за извършеното плащане.

3. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност, ако ТЪРГОВЕЦЪТ не е посочил валидна електронна поща или не получи фактурата по друга причина, за която „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не отговаря.


V. Съдържание на онлайн магазина

1. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предоставя на ТЪРГОВЕЦА онлайн магазин без съдържание, като ТЪРГОВЕЦА следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него ПРОДУКТИ, както и да прикачи изображения на ПРОДУКТИТЕ.

2. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно ПРОДУКТИТЕ е на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за всички текстове, изображения и материали публикувани от него. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява, че „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за публикуваните от него информация, текстове, изображения и материали.

3. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения на ПРОДУКТИТЕ, използвани текстове, търговски марки е на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява, че „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

4. КЛИЕНТИТЕ на платформата UniShop.BG са уведомени, че „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предлага и не продава ПРОДУКТИТЕ на ТЪРГОВЕЦА, не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на ПРОДУКТИТЕ, поръчани от КЛИЕНТИТЕ. 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона или права на трети лица. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да прекрати публичния достъп до магазина на ТЪРГОВЕЦА за неопределено време, ако констатира такова нарушение. 

6. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява, че „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност към КЛИЕНТИТЕ по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към ТЪРГОВЦИТЕ по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не търгува с наличните ПРОДУКТИ, а само предлага услуги по създаване и поддръжка на онлайн магазини. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност към ТЪРГОВЕЦА, когато последният е извършил закононарушение при продажбата на своите ПРОДУКТИ или е увредил правата или законните интереси на трети лица. 

7. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за продажбата на ПРОДУКТИТЕ чрез онлайн магазина.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по вина на ТЪРГОВЕЦА, той се задължава да обезщети „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на ТЪРГОВЕЦА, включително когато ТЪРГОВЕЦЪТ е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.


VI. Заплащане на ПРОДУКТИТЕ, закупени от онлайн магазина

1. UniShop.BG дава възможност на ТЪРГОВЕЦА сам да избере начините, по които КЛИЕНТИТЕ ще заплащат закупените ПРОДУКТИ.

2. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции. Тези дейности се извършват от съответните лица, получили лиценз за предоставяне на такива услуги. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предоставя на ТЪРГОВЕЦА техническа възможност за интегриране на описаните начини на плащане в онлайн магазина, но ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за осигуряване на услугите, свързани с плащанията.

3. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите ПРОДУКТИ от КЛИЕНТИТЕ.


VII. Поддръжка на онлайн магазина 

1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, КЛИЕНТЪТ ще уведоми „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на следната електронна поща: support@unishop.bg.

2. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем. 

3. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност при възникнали проблеми, в следствие на форсмажорни обстоятелства, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато ТЪРГОВЦИТЕ са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ  или разпоредбите на закона.

4. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на ТЪРГОВЕЦА, в следствие на проблем с онлайн магазина.


VIII. Лични данни

1. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на ТЪРГОВЦИТЕ си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или не се изисква от компетентен орган, съгласно закона.

2. С попълването на личните данни ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с ТЪРГОВЕЦА и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

3. При попълване на данните ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ е предоставил неверни или непълни данни, „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на поетите ангажименти.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ, за ТЪРГОВЕЦ се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

5. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да изпраща на ТЪРГОВЦИТЕ незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни ТЪРГОВЕЦЪТ дава съгласие на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да събира и други данни, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на ТЪРГОВЦИТЕ.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ дава на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД право на достъп, съхранение и обработка на всяка информация относно предлаганите ПРОДУКТИ, цени и цялостната им дейност. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за ТЪРГОВЕЦА, неговите ПРОДУКТИ и дейност.


IX. Права и задължения на страните

1. ТЪРГОВЕЦЪТ разбира и се съгласява, че „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има правото да решава кои действия на ТЪРГОВЕЦА представляват нарушение на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението. 

2. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА. 

3. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или за трето лице. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да премахва и да редактира подобни материали.

4. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да прекрати предоставянето на услугата, за ТЪРГОВЦИ, които нарушават нормалната работа на платформата.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина или платформата UniShop.BG, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия, към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет. 

6. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава при отправяне на заявки за системна поддръжка или осъществяване на друга комуникация със служителите на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение.

7. Когато ТЪРГОВЕЦЪТ предостави достъп за ползване и управление на неговия онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до профила си (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за действия, извършени през неговия профил и в неговия онлайн магазин, ако има такъв. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно трябва да уведоми екипа на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

9. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

10. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да преустанови достъпа на ТЪРГОВЕЦА до онлайн магазина, ако ТЪРГОВЕЦЪТ нарушава настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ  или закона, като в този случай „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за загуба на данни на ТЪРГОВЕЦА или други вреди.


X. Прекратяване на услугата

1. Нарушаването на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ, публикувани на уебсайта на платформата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на ТЪРГОВЕЦА до администрацията на онлайн магазина, без „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да му дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение.

2. При горните условия „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА вместо да прекрати изцяло достъпа му.

3. По собствена преценка, „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от ТЪРГОВЕЦА да отстрани нарушението, като ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението. До отстраняване на нарушението „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да прекрати временно публичния достъп на онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА. Във всички случаи „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за загуби от страна на ТЪРГОВЕЦА и не му дължи обезщетение. 

4. Във всички случаи ТЪРГОВЕЦЪТ дължи на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.


XI. Подаване на оплаквания и жалби

1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да подаде оплакване, ако услугите на UniShop.BG не съответстват на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ.

2. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: support@unishop.bg 

3. Срокът за подаване на оплакване до 3 дни след настъпване на събитието.

4. Екипът на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от ТЪРГОВЕЦА.


XII. Авторски права и други права на интелектуална собственост

1. Цялото съдържание на портала UniShop.BG, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от ТЪРГОВЕЦА във връзка с предлаганите от него ПРОДУКТИ), са със запазени авторски права. Те принадлежат на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на портала UniShop.BG.

3. При създаването на онлайн магазин ТЪРГОВЕЦЪТ не придобива каквито и да е права или лицензии върху UniShop.BG, създадения от него онлайн магазин или търговската марка UniShop.BG. ТЪРГОВЕЦЪТ има право само да ползва своя онлайн магазин, докато заплаща съответния абонамент или до прекратяването на услугата от страна на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при злоупотреба с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ. 

4. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на ТЪРГОВЕЦА за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ и на правата на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху търговските марки на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

5. В случай на нарушение „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на услугата от ТЪРГОВЕЦА без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на ТЪРГОВЕЦА.

6. Търговската марка UniShop.BG и домейните с това наименование са собственост на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е забранено и се наказва според закона. 

7. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са валидни за всички трети лица, като при нарушение „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.


XIII. Изменения на платформата

1. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.

2. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на ТЪРГОВЦИТЕ.


XIV. Комуникация с ТЪРГОВЕЦА

1. С попълването на данните и координати за връзка, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да ползва всички технически средства за комуникация с ТЪРГОВЕЦА, за които той е посочил координати за връзка.

2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на ТЪРГОВЕЦА не задължава „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да осъществи контакт с него.

3. За настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ и за комуникация с ТЪРГОВЕЦА се използва само български език.


XV. Информация и съгласие

1. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

а) всички данни на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

б) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

в) цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните ПРОДУКТИ;

г) начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;

д) правото на потребителя да се откаже от услугите;

е) периода, за който цената на услугите е в сила;

ж) условията за ползване на услугите;

з) условията и срока на гаранцията;

и) информация за контакт с „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

й) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

к) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугите.


XVI. Уведомления

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в unishop.bg и респективно на електронната поща и адреса за контакт на ТЪРГОВЕЦА.


XVII. Частична недействителност

1. Недействителността на отделни текстове от настоящите УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ  не е причина за недействителност на целия текст на УСЛОВИЯТА.


XVIII. Непреодолима сила и други условия

1. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

2. При наличие на непреодолима сила „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД следва да уведоми КЛИЕНТА съгласно изискванията на българското законодателство.

3. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че във всички случаи отговорността на „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не може да надхвърля размера на един месечен абонамент.


XIX. Изменение на условията за търговци

1. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА без предварително уведомление до ТЪРГОВЦИТЕ.

2. „УНИШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, извършени от ТЪРГОВЦИТЕ.


XX. Приложимо право

1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни ТЪРГОВЦИ. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез UniShop.BG, се разрешават от компетентния български съд.